DEFENSEM L'ENSENYAMENT PÚBLIC D'IDIOMES

ESCOLES OFICIALS IDIOMES

PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULA

  

Procés general i calendari

 

Les escoles oficials d'idiomes apliquen les normes de preinscripció i matrícula de l'alumnat que fixa la resolució anual corresponent. Així mateix, han de seguir les instruccions de la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa que concreten el seguit de processos necessaris per a  la matrícula d'antics alumnes, el mes de juliol, i la preinscripció i matrícula de nous alumnes, el mes de setembre.

 

La preinscripció, unificada per a totes les EOI de Catalunya, es fa mitjançant un formulari per via telemàtica. Es pot fer un màxim de dues preinscripcions i a dos idiomes diferents. En cada preinscripció es poden triar dues opcions de centre i fins a quatre horaris.

 

Per accedir als ensenyaments d'idiomes en les EOI cal tenir 16 anys complerts l'any que es comencen els estudis.

 

També hi poden accedir els més grans de 14 anys per seguir els ensenyaments d'un idioma diferent del cursat en l'educació secundària obligatòria (caldrà justificar-ho documentalment en el moment de la matrícula).

 

 

Alumnat amb qualificació "apte/a"

 

El Departament d'Educació incentiva l'alumnat que obté la qualificació d' "apte" o "apta" en el curs finalizat, donant-li  prioritat en l'ordre de matrícula en el nivell immediatament posterior de la mateixa llengua.

 

Antic alumnat

 

Tenen la consideració d'antic alumnat, a l'efecte de matrícula, l'alumnat del curs acadèmic anterior.

 

Test de nivell

 

El resultat de les proves de nivell tindrà valor exclusivament de classificació a efectes de formalitzar la matrícula, però no s'incorporarà a l'expedient acadèmic. Aquesta classificació és vàlida per a qualsevol EOI de Catalunya però només tindrà validesa per l'any acadèmic per al qual es fa la prova de nivell.

 

Es pot accedir a un curs superior a primer mitjançant un test de nivell. Cas que l'alumne o alumna no demostri al test de nivell el nivell necessari per fer un curs superior se'l preinscriurà a A1.

 

Canvi de nivell del nou alumnat

 

En casos justificats, el nou alumnat pot sol·licitar un canvi de nivell fins al darrer dia hàbil d'octubre. La cap d'estudis n'ha d'estudiar la sol·licitud i, si la resposta és afirmativa i el canvi és possible, l'ha de formalitzar abans del 7 de novembre o del dia hàbil posterior, si aquest és festiu.

 

Formalització de la matrícula

 

La matrícula en un curs de les escoles oficials d'idiomes es considera formalitzada a tots els efectes quan la persona interessada ha pagat totes les taxes i preus públics aplicables i ha presentat tota la documentació requerida.

 

 

 

Idiomes a les EOI: informació del  Departament d'Educació.