PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULA

 

Procés de preinscripció i matrícula

  

Procés general i calendari

 

Les escoles oficials d'idiomes apliquen les normes de preinscripció i matrícula dels alumnes fixades per la Resolució anual corresponent. Així mateix, seguiran les Instruccions de  la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa, que concreten el seguit de processos necessaris per dur a terme la matrícula d'antics alumnes, el mes de juliol, i la preinscripció i matrícula de nous alumnes, el mes de setembre, tant per als cursos extensius com per als intensius del primer quadrimestre.

 

Les persones sol·licitants de places han de llegir tota la informació publicada per escrit relativa al procés de preinscripció i matriculació i el calendari d'actuacions.

 

Test de nivell. Horari

 

Les escoles programaran les sessions de test de nivell  d'acord  amb  les places ofertes i la seva disponibilitat de recursos. En qualsevol cas, l'horari dels tests haurà de coincidir amb les franges horàries dels cursos que s'ofereixen. L'Escola Oficial d'Idiomes Sant Cugat realitzarà els test de nivell en horari de tarda.

 

Es podrà accedir a un curs superior a primer mitjançant un test de nivell. 

  

És imprescindible presentar-se al test de nivell el dia adjudicat i realitzar la part oral, si és el cas, tant per a anglès com alemany, en cas contrari s'obtindrà la consideració de no presentat. L'Escola Oficial d'Idiomes Sant Cugat no realitzarà test de nivell d'anglès fora dels dies adjudicats i degudament  publicats.