PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULA

 

Procés de preinscripció i matrícula

  

Procés general i calendari

 

Les escoles oficials d'idiomes apliquen les normes de preinscripció i matrícula dels alumnes fixades per la Resolució anual corresponent. Així mateix, seguiran les Instruccions de la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa, que concreten el seguit de processos necessaris per dur a terme la matrícula d'antics alumnes, el mes de juliol, i la preinscripció i matrícula de nous alumnes, el mes de setembre, tant per als cursos extensius com per als intensius del primer quadrimestre.

 

Alumnes amb qualificació d'apte

 

El Departament d'Ensenyament incentiva els alumnes que hagin obtingut la qualificació final d'apte amb la prioritat en l'ordre de matrícula.

 

Test de nivell. Horari

 

Les escoles programaran les sessions de test de nivell d'acord amb les places ofertes i la seva disponibilitat de recursos. En qualsevol cas, l'horari dels tests haurà de coincidir amb les franges horàries dels cursos que s'ofereixen. L'Escola Oficial d'Idiomes Sant Cugat realitzarà els test de nivell en horari de tarda.

 

Es podrà accedir a un curs superior a primer mitjançant un test de nivell. Cas que l'alumne/a no demostri al test de nivell el nivell necessari per fer un curs superior se'l preinscriurà a 1r.

Aquest procediment està previst únicament per l'accés de nous alumnes i per alumnes que van ser oficials en cursos no immediatament anteriors.

Els alumnes de cursos immediatament anteriors podran fer un test de nivell si poden justificar documentalment que han fet un curs d'estiu B o un curs similar.

El resultat de les proves de nivell tindrà valor exclusivament de classificació a efectes de formalitzar la matrícula, però no s'incorporarà a l'expedient acadèmic. El resultat del test de nivell és definitiu, tret d'error manifest en la seva correcció. En el cas d'anglès és imprescindible presentar-se al test de nivell el dia adjudicat i realitzar la part oral, si és el cas, en cas contrari s'obtindrà la consideració de no presentat.

Aquesta classificació és vàlida per a qualsevol EOI de Catalunya però només tindrà validesa per l'any acadèmic per al qual es fa la prova de nivell.