DEFENSEM L'ENSENYAMENT PÚBLIC D'IDIOMES

ESCOLES OFICIALS IDIOMES

ALUMNES OFICIALS SEMIPRESENCIALS

 

 

Els cursos semipresencials combinen la modalitat presencial i la modalitat en línia on la càrrega lectiva del curs es reparteix entre el treball individual en línia i el treball presencial al centre. La modalitat semipresencial permet la relació directa entre alumne/a i professor/a i permet compartir amb els companys un espai de relació, formació i aprenentatge, però també incorpora els avantatges de la modalitat en línia, ja que una part del curs es pot seguir de la manera més adaptada a l'alumne: horaris, lloc, temps de dedicació, etc.

 

Aquest tipus d'ensenyament (blended learning) combina de manera equilibrada la docència presencial amb la docència a distància, integrant  tant elements virtuals com elements presencials que permeten utilitzar les millors característiques de cada entorn d’aprenentatge, mantenint la continuïtat entre les modalitats presencial i a distància, amb la finalitat de donar resposta a les necessitats de formació permanent de les persones adultes amb dificultats per ajustar-se a horaris determinats i potenciar l’autonomia personal de l’alumnat i la seva capacitat d’aprendre a aprendre de manera autònoma amb una àmplia diversitat de metodologies didàctiques, com per exemple l’autoformació i l’ús de tecnologia digital i entorns virtuals d’aprenentatge de forma transversal. Impliquen, a més,   una organització temporal diferent i l’ús de noves metodologies centrades en l’alumnat. 

 

Aquesta modalitat de cursos comporta orientació i suport sistemàtic de tutories presencials i/o telemàtiques, i s'imparteixen cambinant sessions presencials col·lectives a l’escola (2h15′), d'assistència obligatòria per a l'alumnat, i la resta d’hores (2h15′) es fan de forma telemàtica amb l'ensenyament a distància a través de la plataforma educativa aula Moodle del centre, amb treball d’autoestudi asincrònic per part de l’alumnat  guiat i acompanyat pel professor/a del curs dins l’espai d’aquesta aula virtual. El seguiment del pla de treball que proposa el/la professor/a assegura que es van adquirint els continguts i l'alumne/a sempre té al seu abast el contacte amb el seu professor/a. L’alumne/a pot, d'aquesta manera, estudiar i treballar els continguts a l’espai virtual en l’horari que li convingui, seguint el pla de treball fet pel professorat d'acord amb el calendari establert, respectant, però,  els terminis de les unitats d’estudi i, sobretot, del lliurament de les tasques obligatòries que determini el/la professor/a del curs.

 

 

La formació en aquesta modalitat comporta:

 1. L'assistència a una sessió setmanal de dues hores i quart al centre. En les sessions presencials es prioritzarà la pràctica de les activitats productives i interactives. Han de servir a més per l'aclariment de dubtes que no s'hagin pogut resoldre telemàticament, i per orientar l'alumnat en estratègies d'aprenentatge autònom i millora de la competència digital.

 2. A la part no presencial, el professorat organitzarà i programarà el treball individual de l'alumnat en l'entorn virtual d'aprenentatge Moodle realitzant i proposant les tasques diverses dissenyades, i que garanteixen la possibilitat de comunicació entre alumnat i professorat, el treball col·laboratiu, l'enviament de tasques i la seva avaluació, així com la incorporació d'eines i recursos digitals per afavorir l'aprenentatge autònom de l'alumnat. També es faran tasques que inclouran activitats de comprensió escrita i oral, pràctiques d’ús de la llengua vinculades amb els temes tractats, i també activitats d’expressió i interacció escrites i oral, amb o sense mediació lingüística. 

 

Les funcions del professorat a càrrec de grups d'ensenyament semipresencial seran les següents:

 • Organitzar i gestionar els recursos i materials virtuals per a l'alumnat a la plataforma d'aprenentatge Moodle.
 • Seleccionar i sistematitzar els continguts i competències de cadascuna de les activitats de llengua, preveient les dificultats de l'alumnat, i oferir alternatives per resoldre els dubtes més freqüents.
 • Potenciar la capacitat d'aprenentatge autònom de l'alumnat.
 • Fomentar l'ús de fonts d'informació diverses i orientar la capacitat de selecció de continguts.
 • Possibilitar ritmes individuals d'aprenentatge.
 • Facilitar la comunicació entre l'alumnat, i fomentar la seva participació en les tutories.
 • Donar suport tècnic a l'alumnat que ho necessiti en l'ús de la plataforma.
 • Fer un seguiment de les tasques realitzades per l'alumnat a la plataforma virtual, amb observacions i comentaris sobre el seu treball, i donant-li la retroacció i el suport que requereixi.

 • Realitzar i facilitar l'avaluació del progrés de l'alumnat, i informar i orientar cada alumne/a sobre el grau de consecució dels objectius del nivell.
 • Qualsevol altre que li sigui assignada en relació amb el caràcter específic d'aquest modalitat educativa.

 

Per al còmput de l'horari del professorat dels cursos d'aquesta modalitat s'han de tenir en compte tant les hores de la docència presencial com les no presencials dedicades a la gestió de la plataforma virtual, així com l'atenció de l'alumnat. El professorat ha de romandre en el centre durant tots els períodes lectius que corresponguin tant a la part presencial com a la no presencial i a l'atenció de l'alumnat.

 

Entorn virtual d'aprenentatge Moodle

 

La plataforma virtual ha de possibilitar la incorporació dels següents elements bàsics:

 • Distribució de la informació.
 • Intercanvi d'idees i experiències, mitjançant eines de comunicació síncrones i asíncrones.
 • Aplicació  i experimentació de l'aprenentatge.
 • Implementar pràctiques comunicatives i interactives.

 

La plataforma ha d'oferir a l'alumnat:

 • Informació general sobre el curs.
 • Distribució dels continguts en unitats didàctiques, propostes d'activitats, cronograma de tutories, etc.
 • Recursos d'informació, com ara documents per llegir, presentacions multimèdia que expliquin continguts, horaris d'avaluació, tutories, etc.
 • Un espai per a la interactivitat, per a la comunicació professorat-alumnat i també entre els alumnes (fòrums de debat, fòrums de dubtes o suggeriments, missatges interns, etc.)
 • Possibilitat de realitzar tasques, desenvolupar processos o proposar activitats.
 • Un espai de suport tècnic per resoldre dubtes i dificultats en l'ús de l'aula virtual.
 • Qualsevol altre recurs o eina que faciliti l'aprenentatge i la comunicació entre l'alumnat i el professorat.

 

Requisits:

 • Assistència obligatòria a les sessions presencials (consulteu horaris per saber quin dia de la setmana és la sessió presencial de cada curs).
 • Disposar d'un ordinador amb connexió de banda ampla a Internet i autonomia d'aprenentatge sota la tutela del professor/a.

 

Pel que fa a drets i deures dels alumnes, són els mateixos que els de qualsevol alumne/a del centre.

 

L'EOI Sant Cugat ofereix a partir del curs 2021-2022 cursos semipresencials  dels nivells d'anglès B1, B2.1 i B2.2, C1 i els nivells d'alemany B2.1 i B2.2, C1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.  La modalitat de cursos semipresencials forma part de l'oferta educativa que ofereix el Projecte Educatiu  l'EOI Sant Cugat. Els continguts curriculars en aquesta modalitat d'ensenyament són els mateixos que els establerts per a la modalitat presencial.