DEFENSEM L'ENSENYAMENT PÚBLIC D'IDIOMES

ESCOLES OFICIALS IDIOMES

MATRICULACIÓ SEGÜENT CURS

 

Els alumnes que hagin aprovat el curs, alumnes amb la qualificació APTE/A, els alumnes  NO APTE/A o NO QUALIFICAT/DA i també els alumnes que hagin fet RENÚNCIA de matrícula dins el termini establert (consulteu Secció Renúncia a la matrícula oficial) i els NO PRESENTAT/DA, tots ells  tindran plaça reservada per al curs següent en el mateix idioma.

 

L’escola no pot, però, garantir un horari determinat, tot i que intentarà que tots els alumnes tinguin el mateix o un horari similar al del curs passat, per això es dona preferència a l’hora de fer la matrícula (es matricularan abans) als alumnes aptes sobre els no aptes, no qualificats, renúncies i no presentats. Tots aquells alumnes que no hagin formalitzat la matrícula dins el termini establert en el calendari de matriculació de juliol hauran perdut la seva reserva de plaça, deixant automàticament de ser considerat alumne oficial. Una vegada matriculats tots els alumnes oficials, el centre procedirà a publicar  l’oferta de places que quedin disponibles als nous alumnes.

 

La informació sobre el procediment i dates de matriculació dels alumnes del centre que fixa el Departament d'Ensenyament es publica al web de l’escola en els terminis establerts pel mateix Departament.