ABSÈNCIA DEL PROFESSORAT

 

Quan es produeixin faltes d’assistència imprevisibles del professorat per malaltia de curta durada o per força major, es publicarà  la corresponent notificació als alumnes al Moodle del curs corresponent de cada alumne.