DEFENSEM L'ENSENYAMENT PÚBLIC D'IDIOMES

ESCOLES OFICIALS IDIOMES

CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU

 

Carta de compromís educatiu

 

CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU

 

Conscients que l’aprenentatge implica l’acció conjunta del centre i de l’alumnat, les dues parts de la comunitat educativa de l’Escola Oficial d'Idiomes Sant Cugat, ens comprometem a:

 

PER PART DEL CENTRE

 

 1. Fer un seguiment de l’evolució de l’aprenentatge de l’alumnat i informar-lo dels objectius i continguts del curs i dels criteris d’avaluació.
 2. Orientar i donar suport tutoritzat a l’alumnat en la planificació i realització de les seves tasques.
 3. Fomentar l’aprenentatge autònom dintre i fora de l’aula.
 4. Posar a disposició de l’alumnat les claus d’accés a l’aula virtual Moodle de cada curs del centre i els continguts i materials de suport necessaris per tal que es fomenti la seva autonomia.
 5. Posar a l’abast de l’alumnat el Projecte Educatiu, les normes administratives i les normes de convivència del centre.
 6. Respectar l’horari de classe establert, excepte en situacions de força major.
 7. Respectar i valorar la diversitat acadèmica, cultural i social de l’alumnat.
 8. Avaluar l’activitat acadèmica del centre en conjunt mitjançant mecanismes que permetin recabar dades fiables i objectives sobre el grau de satisfacció de l’alumnat i sobre el seu rendiment efectiu i posar a disposició de la comunitat educativa informació sobre: 
  • Resultats d’enquestes de satisfacció.
  • Mitjanes d’assistència a classe.
  • Grau de fidelització de l’alumnat.
  • Percentatges d’èxit o fracàs en la superació dels nivells d’aprenentatge.
 9. Detallar de manera veraç, suficient i transparent en la informació que es fa pública sobre el procés d’inscripció i matrícula:
  • Quins són els requisits d’acceptació d’alumnat.
  • Com és el procediment d’inscripció.
  • Quins són els preus per a cada curs o cada període lectiu.
  • Quines condicions, drets i obligacions es deriven de l’acte de matriculació.
  • Quines condicions estan previstes per a la rescissió o anul·lació de matrícula.
  • Quines contraprestacions estan incloses en la matrícula (hores de classe, accés a altres recursos, exàmens i proves, tutories, etc.)
  • Quins mecanismes de reclamació estan previstos.

 

PER PART DE L’ALUMNAT

 

 1. Respectar el caràcter propi del centre així com de tota la comunitat educativa.
 2. Conèixer i respectar les normes de funcionament i convivència del centre.
 3. Respectar i valorar la diversitat acadèmica, cultural i social dels companys i les companyes.
 4. Responsabilitzar-se en els seus estudis: implicació, interès, dedicació i treball regular, dins i fora de l’aula.
 5. Treballar i utilitzar de forma regular l’aula virtual del centre com una eina educativa més que el centre posa a disposició de l’alumnat.
 6. Assistir a classe de forma regular i puntual.
 7. Seguir el procediment establert per resoldre les situacions problemàtiques que puguin aparèixer a l’aula: delegat/a – professor/a – cap de departament - cap d’estudis.
 8. Contribuir al bon funcionament, conservació, manteniment i estat de neteja de les instal·lacions del centre.
 9. Col·laborar en el bon ambient a l’aula i l’escola.