DEFENSEM L'ENSENYAMENT PÚBLIC D'IDIOMES

ESCOLES OFICIALS IDIOMES

DEVOLUCIÓ DE TAXES O PREUS PÚBLICS

 

 

Segons els documents per a l'organització i la gestió dels centres publicat pel Departament d'Educació cada inici de curs, les taxes o preus públics de la matrícula a les EOI només es poden retornar en els supòsits que s'indiquen a continuació i en els terminis que, quan escau, s'assenyalen:

 

1) Renúncia amb dret a devolució de taxes per la matrícula de cursos extensius fins al 10 d’octubre. S’entén que el termini finalitza el dia hàbil posterior si aquests dies indicats son festius.

 

2) Renúncia a la inscripció a les proves lliures per obtenir el certificat de nivell intermedi B1, el certificat de nivell intermedi B2 o el certificat de nivell avançat C1 quan la renúncia i la sol·licitud de retorn de taxes o de preus públics es produeixen abans de la data de publicació de les llistes definitives d´admesos.

 

3) Pagaments duplicats o per un import superior.

 

4) No aplicació de bonificacions o excepcions a les quals l’alumne o alumna té dret en el moment de la matrícula, per l’import corresponent.

 

5) No prestació del servei per causes no imputables a l’alumne o alumna. No es consideren supòsits de força major el canvis d’horari laboral ni els canvis de domicili o similars.

 

6) En cas de trasllat a un altra comunitat autònoma, l’alumne o alumna pot sol·licitar el retorn de taxes o preus públics abans del darrer dia hàbil de novembre.

 

7) Els alumnes de cursos flexibilitzats que ha superat la primera part d`un nivell i posteriorment s’incorporen a un curs extensiu o intensiu i paguen tot l’import de la matricula, tenen dret a la devolució de l’import de la darrera matrícula de la part aprovada en modalitat flexible.

 

 

La renúncia a la matrícula oficial amb devolució de taxes suposa l'anul·lació de la matrícula a tots els efectes i l'exclusió de la matrícula de l'expedient acadèmic de l'alumne o alumna i, per tant, la renúncia a la plaça.

 

 

PROCEDIMENT

 

Les sol·licituds de devolucions de taxes  i preus públics s'han de formular preferiblement  mitjançant el tràmit electrònic (el tràmit és més ràpid):

 

 

  • En altres registres de l'Administració, a través de les Oficines de Registre dels serveis centrals d’Educació i dels serveis territorials, utilitzant el servei de “tramitació atesa”. Aquest servei ofereix assistència per poder dur a terme el tràmit sense dificultats.

 

  • Mitjançant el model "Sol·licitud de devolució de taxa/preu públic per renúncia a la matrícula en les escoles oficials d'idiomes (EOI)", que es presentarà enviant un correu a l'adreça electrònica :Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la., adjuntant el resguard de matrícula i els comprovants de pagaments i si escau documentació acreditativa que justifiqui la sol·licitud de la devolució.

 

Abans d’omplir formulari de sol·licitud devolució de taxes cal tenir en compte:

 

  • A l’apartat “Import ingressat o import a retornar”, cal indicar l’import pagat en concepte de “Matrícula” (exemple: 275€; 297,60€; ...).

 

  • L’import del preu públic abonat en concepte de “Material, corresponent a  l’accés a la plataforma i materials didàctics” (exemple: 30€; ...) no cal especificar-lo i us serà abonat per part de l’EOI de Sant Cugat a partir del mes de novembre.

     

Cal recordar que les sol·licituds de devolució motivades per la renúncia dintre del termini previst en les instruccions d’inici de cada curs acadèmic, tant si arriben per via electrònica com si arriben en paper, seran desestimades  si no van acompanyades del corresponent full de renúncia amb devolució de taxes signat per l’alumne/a i registrat (amb data i segell) per l'EOI.

 

 

El termini de resolució del procediment no depèn de l’EOI sinó del Servei de Gestió Pressupostària del Departament d’Educació, que és qui comunica directament a l’alumnat la resolució. Si voleu saber l'estat de la vostra sol·licitud cal que us poseu en contacte amb aquest servei a l'adreça electrònica:

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..