DEFENSEM L'ENSENYAMENT PÚBLIC D'IDIOMES

ESCOLES OFICIALS IDIOMES

CANVIS D'HORARIS

Curs 2023-2024

 

L'alumnat que vulgui un canvi d'horari haurà de presentar una instància al departament d'alumnat (departament_alumnat@eoisantcugat.com). Per demanar canvi d'horari caldrà presentar un justificant acreditatiu conforme les condicions horàries laborals o d'estudi han sofert modificacions després de la data de matrícula. Els canvis s'atorgaran només sota aquest requisit i en funció de les places vacants de l'horari sol·licitar, per tant només es podran concedir canvis per a cobrir places en aquells horaris amb vacants.

 

Si l'alumne o alumna troba algú amb qui fer una permuta d'horari (sol·licitud) hauran de presentar la documentació dels implicats conjuntament omplint el formulari de permuta.

 

Termini per sol·licitar canvi d'horari: la setmana del mes d'octubre del 2 al 5 d'octubre.

 

PROCEDIMENT: des del dia 2 al 5 d'octubre (ambdós inclosos), l'alumnat interessat ha d'enviar per correu electrònic (departament_alumnat@eoisantcugat.com) els documents següents:

 

 - Sol·licitud en la qual es sol·licita el nou horari.

 

- Justificants acreditatius de les causes al·legades.

  

 

Les sol·licituds rebudes es classificaran per idioma i horari demanat i es procedirà a concedir o denegar  els canvis d'acord amb la ràtio d'alumnes per grup.

           

El dia 6 d'octubre es comunicarà per correu electrònic si la sol·licitud ha estat concedida o denegada. 

      

El canvi serà irrenunciable, oficial i definitiu per a la resta del curs acadèmic.