CANVIS D'HORARIS

 

Els alumnes que vulguin un canvi d’horari hauran de presentar una instància al departament d'alumnat del centre durant l’horari d’atenció al públic. Per demanar canvi d’horari caldrà presentar  un justificant acreditatiu conforme les condicions horàries laborals o d’estudi han sofert modificacions després de la data de matrícula. Els canvis s’atorgaran només sota aquest requisit i en funció de les places vacants de l’horari sol·licitat, per tant només es podran concedir canvis per a cobrir places en aquells horaris amb vacants.

 

Si l’alumne/a troba algú amb qui fer una permuta d’horari hauran de presentar la documentació dels implicats conjuntament  omplint el formulari de permuta.

 

Termini per sol·licitar canvi d'horari: la setmana del mes d’octubre del 14 al 17.

 

PROCEDIMENT: des del dia 14 d’octubre fins el dia 17 d'octubre (ambdós inclosos), els alumnes interessats presentaran al departament d'alumnat en horari d'atenció al públic els documents següents:


Instància (segons model que es podrà demanar al departament d'alumnat o baixar de la pàgina web), en la qual se sol·licita el         nou horari. 

 

– Justificants acreditatius de les causes al·legades.

 

Es classificaran les sol·licituds rebudes per idioma i horari demanat i es procedirà a concedir o denegar  els canvis d'acord amb la disponibilitat de places vacants.

                 

La llista de sol·licituds concedides i denegades es publicarà al tauler d'anuncis de l’escola.

        

Els alumnes a qui es concedeixi el canvi d'horari podran incorporar-se al dia següent de la publicació de la llista. El canvi serà irrenunciable, oficial i definitiu per a la resta de l'any acadèmic.