DEFENSEM L'ENSENYAMENT PÚBLIC D'IDIOMES

ESCOLES OFICIALS IDIOMES

CONCRECIONS I DESENVOLUPAMENT DEL CURRÍCULUM DEL CENTRE

 

 

La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació en el seu article 59.1 estableix que els ensenyaments del nivell Bàsic tindran les característiques i l'organització que les administracions educatives determinin.

 

El Reial Decret 1041/2017, de 22 de desembre, estableix el currículum bàsic dels nivells Intermedi B1, Intermedi B2, Avançat C1 i Avançat C2 dels ensenyaments d'idiomes de règim especial regulats per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

 

Els currículums dels nivells Intermedi B1 i Intermedi B2 es poden trobar al DECRET 45/2022, de 15 de marçpel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments d'idiomes de règim especial i el currículum del nivell Intermedi de diversos idiomes.

 

Els currículums dels nivells Bàsic i Avançat es poden trobar al DECRET 243/2022, de 18 d'octubre, pel qual s'estableixen els currículums del nivell Bàsic (A2) i del nivell Avançat (C1 i C2) de diversos idiomes.

 

Tant el currículum LOE com el currículum LOMCE segueixen les recomanacions del Consell d’Europa tal com es concreten en el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.

 

 

-CURRÍCULUM DE NIVELL BÀSIC A2 I DE NIVELL AVANÇAT C1 I C2 DELS ENSENYAMENTS D'IDIOMES  

 

-CURRÍCULUM DE NIVELL INTERMEDI B1 I NIVELL INTERMEDI B2 DELS ENSENYAMENTS D'IDIOMES

 

 

 

CONCRECIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL CURRÍCULUM DE l'EOI SANT CUGAT PEL CURS 2023-2024

 

Desenvolupament i concreció dels objectius per destreses i de les competències generals per a cada curs i idioma de l'Escola Oficial d'Idiomes de Sant Cugat.

 

Concreció i desenvolupament del currículum d'alemany

 

curs A1 d'alemany

curs A2 d'alemany 

curs B1 d'alemany  

curs B2.1 d'alemany  

curs B2.2 d'alemany  

curs C1 d'alemany  

 

Concreció i desenvolupament del currículum d'anglès

 

curs A1 d'anglès

curs A2 d'anglès 

curs B1 d'anglès

curs B1 d'anglès semipresencial  

curs B2.1 d'anglès

curs B2.1 d'anglès semipresencial

curs B2.2 d'anglès

curs B2.2 d'anglès semipresencial  

curs C1 d'anglès