CONCRECIONS I DESENVOLUPAMENT DEL CURRÍCULUM DEL CENTRE

 

El Decret 4/2009, de 13 de gener de 2009, estableix l’ordenació i el currículum LOE dels ensenyaments d’idiomes de règim especial que s’imparteixen a les escoles oficials d’idiomes de Catalunya.

 

El Reial Decret 1041/2017 (LOMCE) estableix les bases per a un nou currículum que s’impartirà en els nivells intermedi B1 i intermedi B2 a partir del curs  2018-2019. La implantació dels nous currículums dels nivells bàsic A2, avançat C1 i avançat C2  es farà gradualment en cursos posteriors. Per tant, durant el curs 2018-2019 conviuran els currículums derivats de la LOE (bàsic, nivell C1 i nivell C2 de català) amb els derivats de la LOMCE (intermedi B1  i intermedi B2).

 

Tant el currículum LOE com el currículum LOMCE segueixen les recomanacions del Consell d’Europa tal com es concreten en el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.

 

 

CURRÍCULUM D'ALEMANY I ANGLÈS EOI

 

 

CONCRECIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL CURRÍCULUM DE l'EOI SANT CUGAT PEL CURS 2018-2019

 

Desenvolupament i concreció dels objectius per destreses i de les competències generals per a cada curs i idioma de l'Escola Oficial d'Idiomes de Sant Cugat.

 

Concreció i desenvolupament del currículum d'alemany

 

1r curs d'alemany  Descarregar

2n curs d'alemany Descarregar

3r curs d'alemany  Descarregar

4t curs d'alemany  Descarregar

5è curs d'alemany  Descarregar

 

Concreció i desenvolupament del currículum d'anglès

 

1r curs d'anglès Descarregar

2n curs d'anglès Descarregar

3r curs d'anglès Descarregar

3r curs anglès semiprensencial Descarregar

4t curs d'anglès Descarregar

4t curs anglès semiprensencial Descarregar

5è curs d'angles Descarregar

 

5è curs d'angles semiprensencial Descarregar

C1 d'anglès        Descarregar