DEFENSEM L'ENSENYAMENT PÚBLIC D'IDIOMES

ESCOLES OFICIALS IDIOMES

ALUMNES OFICIALS PRESENCIALS

Els alumnes matriculats al centre i que assisteixen a classe són alumnes oficials presencials,  un cop han obtingut plaça al centre, se’ls reserva plaça   (no horari) per al curs següent.

 

Dins de cada nivell —bàsic A2, intermedi B1, intermedi B2 i avançat C1 —, l’alumnat té dret a romandre matriculat en el règim d’ensenyament oficial, modalitat presencial, durant un màxim de cursos acadèmics equivalents al doble dels cursos de què consta el nivell per a l’idioma corresponent.

 

L’alumne/a que cursa per tercera vegada el primer curs del nivell bàsic (A1 o 1r) o que cursa per tercera vegada el primer curs del nivell intermedi B2 (B2.1 o 4t) i no el supera, no pot tornar a cursar aquest curs una altra vegada.

 

L’alumne/a que accedeix directament al segon curs del nivell bàsic (A2 o 2n) o al segon curs del nivell intermedi B2 (B2.2 o 5è), el pot cursar un màxim de dues vegades.

 

En casos excepcionals a valorar per la direcció de l’escola, i sempre que no representi fer el mateix curs per quarta vegada, la direcció podrà autoritzar la repetició o permanència d’un curs més en règim oficial presencial a l’alumnat que ho sol·liciti quan ja hagi superat el nombre màxim de cursos de permanència autoritzats amb caràcter general per al nivell corresponent. Es podrà concedir una única convocatòria addicional per nivell.

 

Per cursar un nivell per tercera vegada caldrà adreçar una instància al departament d'alumnat a l'adreça electrònica departament_alumnat@eoisantcugat.com  amb justificació documental durant la primera  setmana de juliol. La convocatòria addicional, només serà vàlida per al curs següent, i sempre i quan l'alumne/a es matriculi a l'EOI de Sant Cugat. Aquesta convocatòria addicional només es concedirà en casos extraordinaris degudament justificats. 

 

PROGRAMA D’ESTUDIS

 

La LOMCE estableix una nova ordenació del programa d’estudis de les escoles oficials d’idiomes, que queda dividit en diferents nivells corresponents als nivells definits en el MECR (Marc europeu comú de referència per a les llengües).

Els ensenyaments especialitzats d’idiomes s’imparteixen en 6 cursos distribuïts en quatre nivells:

  • Nivell Bàsic A2: de 2 cursos (1r i 2n nivell)
  • Nivell Intermedi B1: d’1 curs (3r nivell)
  • Nivell Intermedi B2: de 2 cursos: 4t (o B2.1),  i  5è (o B2.2)
  • Nivell Avançat C1: d’1 curs

 

CURSOS NIVELL EQUIVALÈNCIA MECR
1r NIVELL BÀSIC A1
2n A2
3r NIVELL INTERMEDI B1 B1
4t NIVELL INTERMEDI B2 B2
C1 NIVELL AVANÇAT C1 C1

 

Els nivells dels tres certificats d’escola oficial d’idiomes poden comparar-se als nivells descrits en els documents publicats pel Consell d’Europa, en especial el Marc europeu de referència. Al final del nivell intermedi B1, del nivell intermedi B2 i del nivell avançat C1 els alumnes han de superar una prova de certificat, dissenyada des del Centre de Recursos de Llengües Estrangeres del Departament d’Ensenyament de la Generalitat (Àrea de Certificacions), amb uns criteris unificats per a tota Catalunya.

 

Els alumnes que obtenen al certificat de Nivell Intermedi B1 es poden considerar dins la franja B1 del Consell d’Europa – usuari independent. Per a l’obtenció del certificat de nivell intermedi és necessari superar una prova específica de certificació al final del nivell. La qualificació global del certificat de nivell intermedi B1 és d’apte/apta, seguida de la puntuació numèrica, total i per destreses

 

Els alumnes que obtenen al certificat de Nivell Intermedi B2  es poden situar dins la part alta de la franja B2 del Consell d’Europa, el nivell considerat avançat dins de la definició d’usuari independent. Per a l’obtenció del certificat de nivell intermedi B2 i del certificat de nivell avançat C1 és necessari superar una prova específica de certificació al final de nivell. La qualificació global del certificat d’aquests nivells serà d’apte/apta, seguida de la puntuació numèrica, total i per destreses. Els certificats de nivell intermedi B2 i de nivell avançat C1 els expedeix el Departament d’Educació, previ  pagament de les taxes d’expedició, per la qual cosa cal adreçar-se al departament d'alumnat  del centre a l'adreça electrònica departament_alumnat@eoisantcugat.com  per sol·licitar-ne l’expedició i generar el full de pagament.

 

PLA D’ESTUDIS

 

El pla d’estudis de les EOI desenvolupa la finalitat dels ensenyaments d’idiomes que s’hi imparteixen, que és la capacitat de l’alumnat en l’ús efectiu de l’idioma com a vehicle de comunicació general.

 

Per assolir aquesta finalitat, a les EOI es treballa per tal que l’alumnat:

 

  • Adquireixi les habilitats bàsiques receptives i productives, tant del llenguatge oral com de l’escrit.
  • Desenvolupi estratègies comunicatives en diferents àrees de comunicació.
  • Desenvolupi estratègies per a l’aprenentatge autònom i continu de llengües, que puguin facilitar l’ús de l’idioma en l’exercici d’activitats professionals i en altres àmbits de la cultura o d’interès personal.
  • Desenvolupi actituds positives envers la diversitat lingüística i el pluralisme cultural del món actual.

 

Informació general.