DEFENSEM L'ENSENYAMENT PÚBLIC D'IDIOMES

ESCOLES OFICIALS IDIOMES

TRAMITACIÓ DE TÍTOLS

CERTIFICAT DE NIVELL BÀSIC  A2

 

Cal sol·licitar-lo prèviament (sol·licitud) al departament d'alumnat a l'adreça electrònica:

departament_alumnat@eoisantcugat.com a partir de la primera setmana d'octubre. Caldrà  adjuntar

fotocòpia del DNI.

 

En cas que la persona que vingui a recollir-lo (amb cita prèvia) no  sigui el mateix alumne, caldrà omplir 

full d'autorització i adjuntar fotocòpia del DNI de l'alumne i de la persona autoritzada.

 

 

CERTIFICAT DE NIVELL INTERMEDI B1

 

 

Cal sol·licitar-lo prèviament (sol·licitud) al departament d'alumnat a l'adreça electrònica:

departament_alumnat@eoisantcugat.com a partir de la primera setmana d'octubre. Caldrà  adjuntar

fotocòpia del DNI.

 

En cas que la persona que vingui a recollir-lo (amb cita prèvia) no  sigui el mateix alumne, caldrà omplir

 full d'autorització i adjuntar fotocòpia del DNI de l'alumne i de la persona autoritzada.

 

 

CERTIFICAT DE NIVELL INTERMEDI B2 i NIVELL AVANÇAT C1

 

Aquests certificats els expedeix el Departament d'Educació, prèvia sol·licitud i abonament de les taxes

corresponents per part de l'alumne/a.

 

Per a la seva tramitació a partir de la segona quinzena d'octubre

 

1) Cal enviar prèviament omplerta i signada la sol·licitud  (codi de l'ensenyament i codi del centre a

    emplenar per l'escola) una  còpia del vostre DNI i, si escau, documentació vigent del motiu de reducció o

    exempció de la taxa, o carnet vigent segons el cas, a l'adreça electrònica: 

        departament_alumnat@eoisantcugat.com

 

2) Un cop rebuda la documentació, l'escola us donarà cita prèvia per fer les gestions corresponents.

  També us emetrà un codi de barres  per efectuar el pagament pel Servicaixa del Caixabank o bé on line.

 

3) Perquè l'escola pugui  sol·licitar el títol al Departament d'Educació l'alumne/a caldrà que porti

    a l'escola el codi de barres que se li va facilitar anteriorment per fer el pagament, més el corresponent

    comprovant de pagament.

 

 

 

- Taxes d'expedició