CONVOCATÒRIA ADDICIONAL

QUÈ ÉS UNA CONVOCATÒRIA ADDICIONAL?

 

Dins de cada nivell —bàsic, intermedi, avançat i C1—, l’alumnat té dret a romandre matriculat en el règim d’ensenyament oficial, modalitat presencial, durant un màxim de cursos acadèmics equivalents al doble dels cursos de què consta el nivell per a l’idioma corresponent.

 

L’alumne/a que cursa per tercera vegada el primer curs del nivell bàsic o que cursa per tercera vegada el primer curs del nivell avançat i no el supera, no pot tornar a cursar aquest curs una altra vegada.

 

Per cursar per tercera vegada el primer curs del nivell bàsic o el primer curs de nivell avançat, l'alumne haurà de demanar-ho al director de l'escola, que haurà de valorar les circumstàncies al·legades per l'alumne en la seva sol·licitud i el procés d'aprenentatge seguit per l'alumne al llarg dels dos cursos realitzats.

 

L’alumne/a que accedeix directament al segon curs del nivell bàsic o al segon curs del nivell avançat, el pot cursar un màxim de dues vegades.

 

En casos excepcionals a valorar per la direcció de l’escola, i sempre que no representi fer el mateix curs per quarta vegada, el director podrà autoritzar la repetició o permanència d’un curs més en règim oficial presencial a l’alumnat que ho sol·liciti quan ja hagi superat el nombre màxim de cursos de permanència autoritzats amb caràcter general per al nivell corresponent. Es podrà concedir una única convocatòria addicional per nivell.

 

Per cursar un nivell per tercera vegada caldrà adreçar una instància al departament d'alumnat del centre en horari d'atenció al públic amb justificació documental del 2 al 6 de juliol. La resolució es comunicarà a la persona interessada per correu electrònic i en cas de concedir la convocatòria addicional l'alumne/a es matricularà presencialment a l'escola a en la data que indiqui l'escola. La convocatòria addicional, només serà vàlida per al curs següent, i sempre i quan l'alumne/a es matriculi a l'EOI de Sant Cugat. Aquesta convocatòria addicional només es concedirà en casos extraordinaris degudament justificats.