CERTIFICATS

QUÈ NECESSITO PER PRESENTAR-ME A UN CERTIFICAT PER LLIURE?

 

Es necessita el següent:

  • Tenir com a mínim quinze anys o complir-los durant l'any de la inscripció a la prova. Acreditar la superació del segon curs de l'ESO o nivell equivalent.
  • No ser alumne/a oficial del mateix idioma. Si es detecta una matrícula lliure d'un alumne/a oficial es produeix la baixa d'ofici en el règim oficial d'aquell idioma.


COM OBTENIR UN CERTIFICAT OFICIAL?

 

Superant el 2n curs s’obté el Certificat de Nivell Bàsic (A2 del MECR).

Superant el 3r curs s’obté el Certificat de Nivell Intermedi (B1 del MECR)

Superant el 5è curs s’obté el Certificat de Nivell Avançat (B2 del MECR)

Superant el 6è curs s’obté el Certificat de Nivell C1 (C1 del MECR)

 

EL CERTIFICAT DE NIVELL AVANÇAT DE L'EOI M'ACREDITA PER FER CLASSES DE LA LLENGUA CORRESPONENT?

 

El certificat acredita un nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència (que té 6 nivells A1, A2, B1, B2, C1 i C2), no és un nivell de competència suficient per impartir classes de llengua.

Consulteu aquest enllaç al web del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per conèixer els requisits per accedir a la borsa de treball de personal docent de centres públics.

 

DESPRÉS DE 5è, UN COP OBTINGUT EL CERTIFICAT DE NIVELL AVANÇAT, COM PUC CONTINUAR ESTUDIANT LA LLENGUA PER OBTENIR UN NIVELL SUPERIOR?

 

Els idiomes d'alemany i anglès ofereixen cursos de C1. A aquest nivell C1 actualment només hi poden accedir els alumnes matriculats a 5è a la mateixa EOI l'any acadèmic immediatament anterior. La prioritat de matrícula a C1 es farà segons la nota obtinguda en el Certificat de Nivell Avançat.

Paral·lelament hi ha una oferta complementària de cursos monogràfics tant d'anglès com d'alemany durant els dos quadrimestres del curs a diferents escoles d’idiomes.

 

PREPARA L'EOI SANT CUGAT PER ALGUNS EXÀMENS D'ALTRES INSTITUCIONS O ORGANISMES (COM EL FIRST CERTIFICATE, PROFICIENCY, EL ZERTIFIKAT DEUTSCH, ETC.)?

 

No es prepara específicament per a aquests títols, tot i que hi ha punts coincidents entre els programes per a aquestes titulacions i els Certificats propis de les EOI. Per exemple, el FCE (First Certificate) correspon al Certificat de Nivell Avançat que s'obté a les EOIs, equivalent al nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.

 

DES DE QUAN PUC SOL·LICITAR L'EXPEDICIÓ DEL TÍTOL?

 

Si has superat el 2n curs a partir de juny del 2008 podràs obtenir el Certificat de nivell bàsic. No s'expedirà cap Certificat de nivell bàsic per a les persones que hagin superat el 2n curs en anys acadèmics anteriors.

El títol obtingut des del curs 2007-8 i fins al curs 2014-15 no cal sol·licitar-lo prèviament. Es podrà recollir al departament d'alumnat de l'escola a partir de la segona quinzena de novembre (en horari d'atenció al públic)

El títol de 2n curs obtingut a partir dels curs 2015-16, cal sol·licitar-lo prèviament a la secretaria de l'escola  o bé per correu electrònic a partir de la segona quinzena de novembre. Caldrà adjuntar fotocòpia del DNI.

 

El títol obtingut fins al  curs 2014-15 no cal sol·licitar-lo prèviament. Es podrà recollir al departament d'alumnat de l'escola a partir de la segona quinzena de novembre (en horari d'atenció al públic).

El títol de 3r curs obtingut a partir dels curs 2015-16, cal sol·licitar-lo prèviament al departament d'alumnat de l'escola  o bé per correu electrònic a partir de la segona quinzena de novembre. Caldrà  adjuntar fotocòpia del DNI.

En cas que la persona que vingui a recollir-lo no sigui el mateix alumne, caldrà omplir full d'autorització i adjuntar fotocòpia del DNI de l'alumne i de la persona autoritzada.

 

 

Si sou alumne/a de 5è (o candidat/a lliure) i supereu el Certificat de nivell avançat, podreu obtenir el Certificat realitzant els tràmits corresponents i abonant les taxes corresponents. El termini de lliurament és d'uns dos anys, però es pot obtenir un resguard amb el mateixos efectes legals que el títol i que és vàlid per a convocatòries d'oposicions, etc. En el moment que arriben al centre es comunica a les persones interessades.INSTRUCCIONS PER SOL·LICITAR EL CERTIFICAT DE NIVELL AVANÇAT

 

1) Cal aportar la següent documentació :

- Tothom: Original DNI, NIE o Passaport .

- Per acreditar el dret a una bonificació o a la l’exempció de la taxa:

  • Original i fotocòpia del títol de Família Nombrosa (general i especial VIGENT)
  • Original i fotocòpia del títol de Família Monoparental (VIGENT)
  • Original i fotocòpia del document oficial que acrediti:
  • Tenir una discapacitat igual o superior al 33% (VIGENT)
  • Haver estat víctima d’actes terroristes.2) Revisar les dades personals i recollir el full de liquidació de la taxa.

3) Efectuar el pagament de la taxa a “La Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona”.

4) Portar el pagament a l’escola i emplenar full de sol·licitud de títol amb les dades del sol·licitant.Per lliurar el títol cal portar el full de sol·licitud emplenat el dia de la tramitació juntament amb el pagament de la taxa.

El resguard de sol·licitud de títol té el mateix valor legal que el certificat de nivell avançat