SISTEMA D'AVALUACIÓ

 

L'avaluació de l'aprenentatge  dels alumnes és contínua i sistemàtica i forma part de l'intercanvi d'informació a l'aula entre professorat i alumnat sobre el procés d'aprenentatge i és part de la classe d'idiomes a la qual hi assisteix l'alumnat matriculat en un curs.

 

En el procés d'avaluació contínua es valorarà l’assistència a classe, la participació en les activitats proposades, la realització de les tasques encomanades per fer a casa i el resultat de totes les activitats avaluatives  que es programin a l'aula.

 

L'alumnat matriculat en un curs té l'obligació d'assistir a classe. D'aquesta manera s'aconsegueix un bon aprofitament individual i de grup i  es garanteix mitjançant l'avaluació contínua una adequada avaluació de l’alumne. Les activitats d'avaluació contínua es duran a terme dins l'horari lectiu de l'alumnat. L'escola només expedirà justificants d'assistència a exàmens finals i de certificació i no es faran justificants en el cas de les diverses activitats d'avaluació contínua efectuades durant el curs.

 

L'alumnat matriculat l'EOI Sant Cugat té l'obligació de donar-se d'alta  a partir del   primer dia de classe en l'espai virtual Moodle per poder fer el seguiment del curs i poder ser avaluat, en cas contrari només podrà optar a una avaluació final.

 

En cas d’absències superiors al 35% del temps lectiu, encara que es justifiquin, l’alumnat no podrà ser avaluat de forma contínua. Cada alumne haurà de signar  cada dia de classe el full d’assistència.

 

Si, per alguna raó, no es pot assistir a classe durant un temps o definitivament, cal fer-ho saber al professor o la professora al més aviat possible (consulteu Secció Renúncia a la matrícula oficial).

 

Per a més informació sobre el sistema d'avaluació contínua del curs vegeu el full d'informació lliurat pel professorat a inici de curs dintre de la plataforma informàtica Moodle del centre.