DEFENSEM L'ENSENYAMENT PÚBLIC D'IDIOMES

ESCOLES OFICIALS IDIOMES

SISTEMA D'AVALUACIÓ

 

L'avaluació de l'aprenentatge  dels alumnes és contínua i sistemàtica i forma part de l'intercanvi d'informació a l'aula entre professorat i alumnat sobre el procés d'aprenentatge i és part de la classe d'idiomes a la qual hi assisteix l'alumnat matriculat en un curs.

 

En el procés d'avaluació contínua es valorarà l’assistència a classe, la participació en les activitats proposades, la realització de les tasques encomanades per fer a casa i el resultat de totes les activitats avaluatives  que es programin a l'aula.

 

L'alumnat matriculat en un curs té l'obligació d'assistir a classe. D'aquesta manera s'aconsegueix un bon aprofitament individual i de grup i  es garanteix mitjançant l'avaluació contínua una adequada avaluació de l’alumne. Les activitats d'avaluació contínua es duran a terme dins l'horari lectiu de l'alumnat. L'escola només expedirà justificants d'assistència a exàmens finals i de certificació i no es faran justificants en el cas de les diverses activitats d'avaluació contínua efectuades durant el curs.

 

L'alumnat matriculat l'EOI Sant Cugat té l'obligació de donar-se d'alta  a partir del   primer dia de classe en l'espai virtual Moodle per poder fer el seguiment del curs i poder ser avaluat, en cas contrari només podrà optar a una avaluació final.

 

En cas d’absències superiors al 35% del temps lectiu, encara que es justifiquin, l’alumnat no podrà ser avaluat de forma contínua. Es farà el seguiment de l'assistència de l'alumnat a les sessions de classe.

 

Si, per alguna raó, no es pot assistir a classe durant un temps o definitivament, cal fer-ho saber al professor o la professora al més aviat possible (consulteu Secció Renúncia a la matrícula oficial).

 

Per a més informació sobre el sistema d'avaluació contínua del curs vegeu el full d'informació lliurat pel professorat a inici de curs dintre de la plataforma informàtica Moodle del centre.