DEFENSEM L'ENSENYAMENT PÚBLIC D'IDIOMES

ESCOLES OFICIALS IDIOMES

FLEXIBILITZACIÓ DE L'ITINERARI EDUCATIU

Matrícula d'actualització a les Escoles Oficials d'Idiomes.

 

Les persones que ja hagin cursat i superat amb anterioritat cursos de les escoles oficials d’idiomes, i que vulguin actualitzar-ne els coneixements, poden sol·licitar matrícular-se en l’últim curs realitzat o en qualsevol dels cursos inferiors, sempre que hagin transcorregut dos cursos des la darrera matrícula.

 

La sol·licitud per realitzar aquest tipus de matrícula es presentarà al centre una vegada finalitzat el període d’admissió de nous alumnes al setembre i només serà admesa la sol·licitud, cas que existeixin vacants en el curs i idioma sol·licitat. La sol·licitud serà vàlida únicament per al curs acadèmic en què se sol·liciti i s’haurà de tornar a presentar per a cursos acadèmics posteriors, cas que l’alumnat ho vulgui.

 

Aquest tipus de matrícula no tindrà efectes acadèmics ni donarà lloc a cap certificació oficial. La qualificació que es farà constar en l’expedient acadèmic de l’alumnat serà “No qualificat/ada”.

 

L’alumnat en aquest situació acadèmica podrà sol·licitar un certificat d’actualització al centre on estigui matriculat.

 

En el cas dels cursos que condueixen a l'obtenció d'un certificat, l'alumnat en aquesta situació acadèmca no té dret  a sol·licitar una nova expedició del certificat obtingut anteriorment, però pot sol·licitar un certificat d'actualització al centre on estigui matriculat.

 

Pel que fa al preu del servei, aquest alumnat pagarà la taxa o el preu públic corresponent, sense penalització per repetició.

 

No es pot simultaniejar una matrícula ordinària als ensenyaments presencials i una matrícula d’actualització del mateix idioma durant un mateix curs acadèmic.