DEFENSEM L'ENSENYAMENT PÚBLIC D'IDIOMES

ESCOLES OFICIALS IDIOMES

NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS A LES EOI

NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS A LES EOI

 

Què és una adaptació?

 

És una estratègia que consisteix en l’adequació d’algun element de les proves de certificat de les Escoles Oficials d’Idiomes de Catalunya per fer-les més accessibles a aquells candidats amb discapacitat física, discapacitat sensorial o necessitats educatives especials. Habitualment es tracta d’adaptacions “no significatives” el que implica que no modifiquen elements bàsics del currículum però sí que s’introdueixen canvis en: metodologia, organització, ambient, recursos tecnològics, avaluació, etc.

 

Quin procediment s’ha de seguir per rebre una prova adaptada?

 

Alumnat oficial:

 

Es recomana a l’alumnat que necessiti condicions especials per a la realització de les proves de certificació de les escoles oficials d’idiomes (EOI) per discapacitat física o sensorial o bé l’alumnat amb dislèxia o necessitats especials que informi el professorat de la seva condició i del tipus d’adaptació que li cal a començament de curs.

 

Les sol·licituds d’adaptació de les proves de certificació s’han de presentar per escrit al cap d’estudis de l’escola oficial d’idiomes corresponent. Es pot fer presencialment o per correu electrònic.

 

 

A la sol·licitud s’hi han de fer constar els motius al·legats, la petició d’adaptació concreta i per a quines parts de la prova se sol·licita l’adaptació. També s’hi ha d’adjuntar la justificació documental que ho acrediti.

 

El termini de presentació de sol·licituds per a l’alumnat oficial el determinarà cada escola.

 

La direcció del centre comunicarà a l’Àrea d’Ensenyaments d’Idiomes a través del formulari la resolució de la sol·licitud on s’especifiquin quines adaptacions s’han de dur a terme. El termini per comunicar-ho serà el mateix que es publica anualment a la resolució de convocatòria de proves.

 

Alumnat lliure:

 

L’alumnat haurà de presentar la documentació referent a la sol·licitud d’adaptació de les proves de certificació a l’escola oficial d’idiomes on s’examinaran, dins el període establert en el calendari d’inscripció que es publica anualment a la resolució de convocatòria de proves. L’escola haurà de fer arribar aquesta documentació a l’Àrea de Gestió de Proves de la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa.

 

 • A la sol·licitud s’hi han de fer constar els motius al·legats, la petició d’adaptació concreta i per a quines parts de la prova se sol·licita l’adaptació. També s’hi ha d’adjuntar la documentació següent: 
  • a) Còpia del resguard d’inscripció en les proves.
  • b) Certificat de reconeixement de discapacitat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, que informi del grau de discapacitat reconeguda o certificat mèdic oficial.
  • c) Certificat emès per l’organisme acreditat corresponent, que informi de les característiques de la discapacitat o trastorn que pateix l’aspirant, si escau.
  • d) Documentació justificativa de modificacions i adaptacions curriculars, autoritzades pel Departament d’Educació, que l’aspirant hagi tingut en els últims estudis cursats en el sistema educatiu, si escau.

 

 • L’Àrea de Gestió de Proves determinarà les mesures o recursos addicionals i n’informarà a la direcció del centre, qui ho notificarà a la persona interessada. En cas que s’hagi de fer una adaptació del format d’alguna de les parts de la prova, l’Àrea de Gestió de Proves ho comunicarà a l’Àrea d’Ensenyament d’Idiomes per tal que la realitzi i la faci arribar a l’escola.

 

Tipus d’adaptacions:

 

Les adaptacions poden requerir canvis organitzatius, ús de recursos, suport humà, suport material o tècnic (ubicació diferent, auriculars, etc.), modificacions en el format de la prova i ampliació del temps per realitzar la prova.

 

Les modificacions s’han de fer en funció del tipus de prova i de la discapacitat o necessitats de l’alumne i del suport humà, material i tècnic de què disposa el centre.

 

 1. Adaptació específiques

Proves de comprensió auditiva per problemes d’audició

 

Les persones que presenten una discapacitat auditiva poden requerir diversos tipus d’adaptacions:

 • Ús d’auriculars. L’alumne ha de fer la prova de comprensió auditiva fora de l’aula on té lloc la prova. La direcció del centre ha d’habilitar un espai on hi hagi un ordinador amb auriculars. L’alumne ha de fer la prova en aquest espai sota la supervisió d’un professor.
 • Lectura en veu alta del text de la comprensió auditiva. L’alumne ha de fer la prova de comprensió auditiva fora de l’aula on té lloc la prova. La direcció del centre ha d’habilitar un espai per fer la prova on un o més professors llegeixen el text de la comprensió auditiva en veu alta.

Proves adaptades per a candidats invidents, amb disminució visual. o mobilitat reduïda

 

 

 1. Adaptació en el format

Les adaptacions en el format poden ser per discapacitat visual o per dislèxia i solen referir-se al tipus de lletra, mida de lletra o unificació del full de preguntes amb el de respostes. En el cas d’alumnes amb discapacitat visual severa ho sol·licitin es proporcionarà la prova en Braille o en format de document de text (Word) per a la seva lectura en ordinador portàtil (preferentment el del candidat) amb el programa JAW (software lector de pantalla per a invidents o persones amb visió reduïda.)

 

 1. Ampliació del temps en les proves orals

En les proves d’expressió oral no s’ampliarà el temps de la prova, sinó el de la preparació. S’hi afegirà el 50% al temps de preparació de la prova oral. Només en els casos en què l’informe especifiqui que l’alumne precisa més temps per a la prova oral a causa d’una discapacitat expressiva, el temps de la prova oral s’augmentarà en un 25%.

 

 1. Ampliació del temps en les proves escrites

El temps addicional ve determinat per allò que especifica l’informe mèdic, psicològic o el certificat del grau de discapacitat. Per motius de les característiques i durada de les proves de certificació, no es podrà afegir més d’un 33% del temps establert en cap cas. Si l’informe estableix que l’alumne requereix temps addicional per fer la prova, però no n’especifica el percentatge, l’alumne disposarà del 33% de temps afegit per a la part (o parts de la prova) per a la qual s’ha sol·licitat l’adaptació.

 

Pautes d’ampliació de temps

 

Lloc de la prova

Els alumnes que gaudeixin de temps addicional, tant si fan la prova en la mateixa aula que la resta d’alumnes com si el fan en una aula apart, hauran d’estar acompanyats per un professor durant tot el temps que duri la prova, inclòs el temps addicional.

 

Avaluació

 

En el cas dels alumnes que acreditin documentalment dificultats en l’escriptura, no s’avaluarà negativament la presentació ni la cal·ligrafia. Pel que fa a les errades ortogràfiques, exceptuant els casos en què s’avaluï específicament aquest aspecte, no es penalitzaran les respostes amb errors ortogràfics en aquells nivells o tasques que la comissió de certificació de les proves ho accepti.

 

Altres casos

 

En els casos que no estan recollits en aquest document, les escoles oficials d’idiomes prendran les mesures necessàries per respectar al màxim les necessitats dels alumnes que acreditin la necessitat d’adaptacions en les proves de certificació, segons els recursos humans, tècnics i de material de què el centre disposi.

 

Normativa

 

ORDRE PRE/1822/2006, de 9 de juny, per la qual s’estableixen criteris generals per a l’adaptació de temps addicionals en els processos selectius per a l’accés a l’ocupació pública de persones amb discapacitat.

 

Reial decret 1/2019 d’11 de gener, pel qual s’estableixen els principis bàsics comuns d’avaluació aplicables a les proves de certificació oficial dels nivells intermedi B1, intermedi B2, avançat C1 i avançat C2 dels ensenyaments d’idiomes de règim especial.

 

DECRET 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.