DEFENSEM L'ENSENYAMENT PÚBLIC D'IDIOMES

ESCOLES OFICIALS IDIOMES

REPETICIÓ DE CURS

QUANTES VEGADES PUC REPETIR UN CURS?

 

Dins de cada nivell –bàsic A2, intermedi B1, nivell intermedi B2 i avançat-, l’alumnat té dret a romandre matriculat en el règim d’ensenyament oficial, modalitat presencial, durant un màxim de cursos acadèmics equivalents al doble del cursos de què consta el nivell per a l’idioma corresponent.

 

L’alumne/a que cursa per tercera vegada el primer curs del nivell bàsic A2 (1r) o que cursa per tercera vegada el primer curs del nivell intermedi B2 (4t) i no el supera, no pot tornar a cursar aquest curs una altra vegada.

 

L’alumne/a que accedeix directament al segon curs del nivell bàsic (2n) o al segon curs del nivell intermedi B2 (4t), el pot cursar un màxim de dues vegades.

 

PUC REPETIR UN CURS APROVAT FA TEMPS SI EL MEU NIVELL HA BAIXAT?

 

Sí. Qualsevol persona que tingui un expedient acadèmic obert en una escola oficial d’idiomes podrà sol·licitar a la direcció de l’escola renúncia a un dels cursos acadèmics superats en aquell idioma, sempre que no siguin cursos que hagin comportat l'obtenció d'un certificat.

 

L’escola la podrà concedir un cop obtinguts els informes oportuns del departament d’aquell idioma.

 

El curs renunciat COMPUTARÀ a efectes de repetició.

 

SI SÓC ALUMNE OFICIAL I HE SUSPÈS, PUC FER EL TEST DE NIVELL PER PASSAR DE CURS?

 

En aquest cas els alumnes perden l'oficialitat i han de fer  novament la preinscripció i participar en el sorteig d'admissió  com a nou alumne.