DEFENSEM L'ENSENYAMENT PÚBLIC D'IDIOMES

ESCOLES OFICIALS IDIOMES

CURSOS SEMIPRESENCIALS

QUÈ SÓN ELS CURSOS SEMIPRESENCIALS?

 

 

En la modalitat semipresencial la càrrega lectiva del curs es reparteix entre el treball individual en línia i el treball presencial al centre. Aquest tipus d'ensenyament combina de manera equilibrada la docència presencial amb la docència a distància, amb la finalitat de donar resposta a les necessitats de formació permanent de les persones adultes amb dificultats per ajustar-se a horaris determinats.

 

Aquesta modalitat de cursos comporta orientació i suport sistemàtic de tutories presencials i telemàtiques, i s'imparteixen cambinant sessions presencials col·lectives a l’escola (2h15′), d'assistència obligatòria per a l'alumnat, i la resta d’hores (2h15′) es fan de forma telemàtica amb l'ensenyament a distància a través de la plataforma educativa Moodle del centre, amb treball d’autoestudi asincrònic per part de l’alumnat  guiat i acompanyat pel professor/a del curs dins l’espai d’aquesta aula virtual. L’alumne/a pot, d'aquesta manera, estudiar i treballar els continguts a l’espai virtual en l’horari que li convingui, haurà de respectar, però,  els terminis de les unitats d’estudi i, sobretot, del lliurament de les tasques obligatòries que determini el professor/a del curs.

 

L'EOI Sant Cugat ofereix a partir del curs 2021-2022 cursos semipresencials  dels nivells d'anglès B1, B2.1 i B2.2, C1 i els nivells d'alemany B2.1 i B2.2, C1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.  La modalitat de cursos semipresencials forma part de l'oferta educativa que ofereix el Projecte Educatiu  l'EOI Sant Cugat. Els continguts curriculars en aquesta modalitat d'ensenyament són els mateixos que els establerts per a la modalitat presencial.

 

Més informació