DEFENSEM L'ENSENYAMENT PÚBLIC D'IDIOMES

ESCOLES OFICIALS IDIOMES

DEVOLUCIÓ DE TAXES O PREUS PÚBLICS

 

 

QUI RETORNA LA DEVOLUCIÓ DE LES TAXES O PREUS PÚBLICS?

 

El termini de resolució del procediment  i la devolució de l'import de les taxes o preus públics no depèn de l’EOI Sant Cugat sinó del Servei de Gestió Pressupostària del Departament d’Educació, que és qui comunica directament a l’alumnat la resolució.

 

En aquests moments, a causa de la situació sanitària, els terminis s’estan allargant considerablement.

 

QUÈ SUPOSA DEMANAR LA DEVOLUCIÓ DE TAXES O PREUS PÚBLICS?

 

La renúncia a la matrícula oficial amb devolució de taxes o preus públics suposa l'anul·lació de la matrícula a tots els efectes i a l'exclusió de la matrícula de l'expedient acadèmic de l'alumne/a i, per tant, la renúncia a la plaça per part de l'alumne/a.

 

SOL·LICITAR LA DEVOLUCIÓ DE TAXES O PREUS PÚBLICS 

 

Les sol·licituds de devolució de taxes es formularan mitjançant el model "Sol·licitud de devolució de taxa en la prestació de serveis docents de les escoles oficials d'idiomes (EOI) o per a la inscripció en les proves lliures", que es presentarà enviant un correu a l'adreça electrònica: departament_alumnat@eoisantcugat.com

 

L'escola registrarà l'entrada i el revisarà, a l'efecte d'orientar l'alumne respecte de la correcció de la sol·licitud i de la documentació aportada, si escau. També es podrà presentar en altres registres de l'Administració o en els altres llocs establerts per la legislació.

 

El termini de resolució del procediment no depèn de l’EOI Sant Cugat sinó del Servei de Gestió Pressupostària del Departament d’Educació, que és qui comunica directament a l’alumnat la resolució.

 

En aquests moments, a causa de la situació sanitària, els terminis s’estan allargant considerablement.

 

EN QUINS SUPÒSITS ES POT DEMANAR LA DEVOLUCIÓ DE TAXES O PREUS PÚBLICS?

 

Les taxes o preus públics de la matrícula a les EOI només es poden retornar en els supòsits que s'indiquen a continuació i en els terminis que, quan escau, s'assenyalen:

 

Renúncia a la matrícula oficial, quan la renúncia i la sol·licitud de retorn de taxes de taxes o preus públics es produeixin fins el termini que es farà públic cada curs escolar. 

 

Renúncia a la inscripció a les proves lliures per a l'obtenció del certificat de nivell intermedi B1, del certificat de nivell intermedi B2 o del certificat de nivell avançat C1, quan la renúncia i la sol·licitud de retorn de taxes o de preus públics es produeixen abans la data de publicació de les llistes definitives d'admesos.

 

Pagaments duplicats o per import superior.

 

No aplicació de bonificacions o exempcions a les quals l'alumne té dret en el moment de la matrícula, per l'import corresponent.

 

No prestació del servei per causes no imputables a l'alumne. No es consideren supòsits de força major els canvis d'horari laboral ni els canvis de domicili o similars.

 

En cas de trasllat a una altra comunitat autònoma, l’alumne pot sol·licitar el retorn de taxes o preus públics abans del termini que es farà públic cada curs escolar.

 

Els alumnes de cursos flexibilitzats que han superat la primera part d’un nivell i posteriorment s’incorporen a un curs extensiu o intensiu i paguin la totalitat de l’import de matrícula corresponent, tenen dret a la devolució de l’import de la darrera matrícula de la part aprovada en modalitat flexible.