PLA D'ESTUDIS

La finalitat dels ensenyaments d'idiomes és la capacitació de l'alumnat en l'ús efectiu de l'idioma com a vehicle de comunicació general. 
L'assoliment d'aquesta finalitat comporta:

  • Adquirir les habilitats bàsiques receptives i productives, tant del llenguatge oral com de l'escrit.
  • Desenvolupar estratègies comunicatives en diferents àrees de comunicació.
  • Desenvolupar estratègies per a l'aprenentatge autònom i continu de llengües, que puguin facilitar l'ús de l'idioma en l'exercici d'activitats professionals i en altres àmbits de la cultura o d'interès personal.
  • Desenvolupar actituds positives envers la diversitat lingüística i el pluralisme cultural del món actual.

NIVELLS I IDIOMES IMPARTITS A L'EOI SANT CUGAT

 

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, regula, en els seus articles 59, 60, 61 i 62, els ensenyaments d’idiomes, i estableix, a l’article 3.6, que aquests ensenyaments tindran la consideració d’ensenyaments de règim especial. Així mateix determina, a l’article 59.1, que els ensenyaments d’idiomes tenen per objecte capacitar l’alumnat per a l’ús adequat dels diferents idiomes, fora de les etapes ordinàries del sistema educatiu, i els organitza en tres nivells. En concret els ensenyaments a l’Escola Oficial d’Idiomes de Sant Cugat s’imparteixen en 5 cursos d’una durada de 130 hores cadascun, distribuïts en 3 nivells:

  • Nivell Bàsic: 2 cursos (1r i 2n)
  • Nivell Intermedi: 1 curs (3r)
  • Nivell Avançat: 2 cursos (4t i 5è)
  • Nivell C1

L’Escola Oficial d’Idiomes de Sant Cugat imparteix els idiomes següents: anglès i alemany.

 

TAULES DE CORRESPONDÈNCIA DE CERTIFICACIONS D'ESCOLES OFICIALS  D'IDIOMES AMB LES CERTIFICACIONS D'ALTRES INSTITUCIONS/ORGANISMES

 

Taules de correspondències de certificacions: anglès

 

Taules de correspondències de certificacions: alemany

 

 

REQUISITS D'ACCÉS

 

Per accedir als ensenyaments oficials d’idiomes en les escoles oficials d’idiomes és requisit imprescindible tenir 16 anys complerts l’any en què es comencin els estudis. També hi poden accedir els majors de 14 anys per seguir els ensenyaments d’un idioma diferent del cursat en l’educació secundària obligatòria.

Pot optar-se per la matrícula oficial o per la matrícula lliure.

 

TITULACIONS I ESTUDIS

 

Els nivells bàsic, intermedi, avançat i C1 dels ensenyaments d’idiomes tenen com a referència les competències pròpies dels nivells A-2, B-1, B-2 i C-1, respectivament, del Consell d’Europa, segons es defineixen aquests nivells en el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües. (vegeu: document del consell d'europa sobre l'aprenentatge, l'ensenyament i l'avalaució de llengües)

L’alumnat que superi amb avaluació positiva el segon curs de nivell bàsic obté la certificació acreditativa corresponent. La qualificació global d’aquest certificat és d’apte/apta.

Per a l’obtenció del certificat de nivell intermedi és necessari superar una prova específica de certificació al final del nivell. La qualificació global del certificat de nivell intermedi és d’apte/apta, seguida de la puntuació numèrica, total i per destreses.

Per a l’obtenció del certificat de nivell avançat és necessari superar una prova específica de certificació al final del nivell. La qualificació global del certificat de nivell avançat serà d’apte/apta, seguida de la puntuació numèrica, total i per destreses. El certificat de nivell avançat l’expedeix el Departament d’Ensenyament, previ pagament de taxes d’expedició, per la qual cosa cal adreçar-se en persona a la secretaria del centre per sol·licitar-ne l’expedició i generar el full de pagament.

Les certificacions de nivell intermedi i de nivell avançat poden obtenir-se en modalitat oficial presencial o lliure.

El nou pla d'estudis a les Escoles Oficials d'Idiomes  s'ha implantat a Catalunya a partir del curs 2007-2008. Els nivells Bàsic (1r i 2n) i Intermedi(3r) han substituit l'antic Cicle Elemental. El curs 2008-2009 es va implantar el nivell Avançat (4t i 5è) que ha substituit el Cicle Superior.

El curs 2014-2015 s'ha implantat el nivell C1 d'anglès en la pràctica totalitat de les Escoles Oficials d'Idiomes de Catalunya.

 

 

PLA ANTIC     CICLE     PLA NOU     NIVELL
 
1r   Cicle Inicial   1r     
2n   Cicle Inicial   2n   Nivell bàsic: Se situa a la franja de l'A2 (usuari bàsic) 
 
3r   Cicle Elemental   3r    Nivell Intermedi: Se situa a la franja del B1 (usuari independent) 
 
4t   Cicle Superior   4t    
  Cicle Superior     Nivell avançat: Se situa a la franja del B2 (nivell avançat de l'usuari independent) 

 

FINALITAT DEL NIVELL BÀSIC

 

L'ensenyament d'idiomes en el nivell bàsic té com a finalitat principal capacitar l'alumnat per a l'ús de l'idioma de manera suficient, receptiva i productivament, tant en la forma parlada com l'escrita, com també per mediar entre parlants de diferents llengües, en situacions quotidianes i de necessitat immediata que requereixin comprendre i produir textos breus, en llengua estàndard, que tractin sobre aspectes bàsics concrets de temes generals i que continguin expressions, estructures i lèxic d'ús frequent.

 

Nivell Bàsic: objectius i competències generals (Anglès i Alemany)

 

Currículum Anglès Bàsic

 

Currículum Alemany Bàsic

 

FINALITAT DEL NIVELL INTERMEDI

 

L'ensenyament d'idiomes en el nivell intermedi té com a finalitat principal capacitar l'alumnat per a l'ús de l'idioma amb certa seguretat i flexibilitat, receptivament i productivament, tant de forma parlada com escrita, així com per mediar entre parlants de diferents llengües, en situacions quotidianes i menys corrents que requereixen comprendre i produir textos en una varietat de llengua estàndard, amb estructures habituals i un repertori lèxic comú no gaire idiomàtic, i que tractin sobre temes generals, quotidians i en els que es té un interès personal.

 

Nivell Intermedi: objectius i competències generals (Anglès i Alemany)

 

Currículum Anglès Intermedi

 

Currículum Alemany intermedi

 

FINALITAT DEL NIVELL AVANÇAT

 

L'ensenyament d'idiomes en el nivell avançat té com a finalitat principal capacitar l'alumnat per a l'ús de l'idioma de forma fluida i amb eficàcia en situacions habituals i més específiques que requereixin comprendre, produir i tractar textos orals i escrits conceptualment i lingüísticament complexes, en una varietat de llengua estàndard, amb un repertori lèxic ampli encara que no gaire idiomàtic i que tracti sobre temes generals, actuals o propis del camp d'especialització del parlant.

 

Nivell Avançat: objectius i competències generals (Anglès i Alemany)

 

Currículum Anglès Avançat

 

Currículum Alemany Avançat

 

NIVELL C1

 

La Resolució ENS/1365/2012, de 20 de juny, estableix l’organització dels cursos d’actualització i especialització equivalents al nivell C1 per al perfeccionament de competències en els estudis d’alemany, anglès i francès que s’imparteixen a les escoles oficials d’idiomes de Catalunya. El currículum del nivell C1 segueix les recomanacions del Consell d’Europa tal com es concreten en el Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües, tant en la seva estructura com en els seus continguts. Els objectius generals, els objectius per destreses i els de les competències generals (actituds, competència sociocultural i estratègies i habilitats lingüístiques) són iguals per a tots tres idiomes.

 

Nivell C1: objectius i competències generals

 

Currículum Nivell C1 Anglès