CURSOS D'ESTIU

ATENCIÓ: Els cursos d'estiu de juliol 2017 s'han cancel·lat per manca de matrícula. 

L’EOI Sant Cugat organitza cursos intensius d’anglès i alemany durant el mes de juliol. Els continguts dels programes dels cursos d'estiu s'adeqüen al currículum de les escoles oficials d'idiomes, però no són equivalents als cursos regulars.

 

Algunes universitats de Catalunya reconeixen  aquests cursos com a crèdits d’idioma de lliure elecció. Per confirmar-ne el reconeixement, podeu adreçar-vos a les secretaries de les vostres facultats o escoles.

 

Durada

 

Del 03/07/2017 al 28/07/2017, ambdós inclosos, de 9:00 a 13:00 hores de dilluns a divendres (80 hores). 

 

Edat mínima

 

Cursos d'anglès: Tenir 16 anys o complir-los dins de l'any 2017.

Curs d'alemany: Tenir 14 anys o complir-los dins de l'any 2017.

En el cas dels menors d'edat, és necessari que el pare, la mare o tutor legal formalitzi la preinscripció i la matrícula. 

 

Preu

 

340,00 euros (preu dels llibres no inclòs).

 

Oferta de cursos


  • Anglès: 1r, 2n, 3r, 4t i 5è.
  • Alemany: 1r

Els cursos es confirmaran segons el nombre de matrícules i els resultats dels tests de nivell.

 

Test de nivell

 

Si voleu accedir a un curs superior a 1r i no disposeu de l'acreditació del nivell de llengua (consulteu Equivalències), cal realitzar un test de nivell el dia 23 de maig de 2017 o el dia 15 de juny  de 2017 a les 19:00 hores. La durada del test de nivell és de 50 minuts aproximadament. 

 

Matrícula

 

A partir del 8 de maig de 2017 es podrà formalitzar la matrícula presencialment al Departament d'Alumnat en l'horari següent:

  • De dilluns a dijous: de 15:00 a 19:30 hores
  • Divendres: de 9:00 a 13:30 hores

Documentació necessària:

  • DNI, NIE o Passaport (original i fotocòpia)
  • Document acreditatiu del nivell de llengua si escau (consulteu Equivalències)
  • Efectuar el pagament amb targeta de crèdit

A partir del 21 de juny de 2017 es comunicarà per correu electrònic l'adjudicació de nivells i la confirmació dels cursos.

 

Avaluació i certificació 

 

Els cursos d’estiu s’avaluen  formalment  i  donen  dret  a un certificat de  suficiència  o d’assistència: els  alumnes que hagin complert el requisit d’assistència, però que no hagin assolit els objectius del curs, tenen dret a un certificat d’assistència, i els alumnes que hagin superat el curs obtindran un certificat de suficiència. En qualsevol dels casos, es requereix una assistència mínima de 80% per obtenir-lo. 

El certificat que s’hi obté no és equivalent al d’un curs oficial d’EOI i, per tant, no permet el pas automàtic al nivell següent d’un curs regular ni tampoc en garanteix la plaça. Això no obstant, es pot accedir a la preinscripció del mateix nivell realitzat sense necessitat de fer el test de nivell.  

 

Altra informació 

 

L’Escola es reserva el dret d’anul·lar un curs per manca d’alumnes. En aquest cas, es retornarà l’import total de la matrícula.

En cas de renúncia per part de l'alumnat, si aquesta es fa fins a 48 hores abans de l'inici del curs, l'Escola retindrà un import de 50 euros en concepte de despeses administratives. Si la renúncia es realitza més tard, no es retornarà cap import.