ALUMNES OFICIALS SEMIPRESENCIALS

En la modalitat Semipresencial  la càrrega lectiva del curs es reparteix de manera igual entre el treball

presencial al centre i el treball individual telemàtic. La formació en aquesta modalitat comporta:

 

     1. L'assistència a una sessió setmanal de dues hores i mitja al centre.

 

     2. El treball individual en l'entorn virtual d'aprenentatge Moodle realitzant els materials EOI Campus

         i les  tasques suggerides pel professor/a. Això equival a un treball individual a casa de quatre hores

         setmanals aproximadament.

 

Requisits:

 

      - Assistència obligatòria a les sessions presencials (curs 2019-2020: en horari de dimarts de 16.00-18.30 h).

 

      - Disposar d'un ordinador amb connexió de banda ampla a Internet i autonomia d'aprenentatge sota la tutela

        del professor/a.

 

Pel que fa a drets i deures dels alumnes, són els mateixos que els de qualsevol alumne/a del centre.

 

L'EOI Sant Cugat ofereix cursos semipresencials  dels cursos d'anglès B1, B2.1 i B2.2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.